දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න More...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ කෑ ගහන්නේ නැතුව මෙට්ටේ More...

දාලා ගිය ආදරේ අමතක කරන්න ඕනේ නම් මේ දේවල් කරන්න

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇති හැම දෙනාටම අහමු වෙලා ඇති එහෙම ලවු එකක් සෙට් More...

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න More...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ කෑ ගහන්නේ නැතුව මෙට්ටේ More...

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න More...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ More...

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න ඕන නෑ කියලා හිතේවි...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ කෑ ගහන්නේ නැතුව මෙට්ටේ යට බලන්න … සාමාන්‍ය ගෙදරකනම් ඕක...

දාලා ගිය ආදරේ අමතක කරන්න ඕනේ නම් මේ දේවල් කරන්න

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇති හැම දෙනාටම අහමු වෙලා ඇති එහෙම ලවු එකක් සෙට් වෙලා ඒක...

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන More...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ කෑ ගහන්නේ නැතුව මෙට්ටේ යට බලන්න … සාමාන්‍ය ගෙදරකනම් ඕක තමා තත්ත්වේ ගොඩක් අයගේ ඇදේ..

දාලා ගිය ආදරේ අමතක කරන්න ඕනේ නම් මේ දේවල් කරන්න

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇති හැම දෙනාටම අහමු වෙලා ඇති එහෙම ලවු එකක් සෙට් වෙලා ඒක බ්‍රේක් උනාම දැනෙන වේදනාම අමුතුවෙන්..

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන More...

මෙන්න මේ දේවල්කවම දාවත් ඇඳ යට තියන්න එපා

අම්මා…. ටිවුලිල් බෑග් එකක් දෙන්නකෝ… අයියෝ කෑ ගහන්නේ නැතුව මෙට්ටේ යට බලන්න … සාමාන්‍ය ගෙදරකනම් ඕක තමා තත්ත්වේ ගොඩක් අයගේ ඇදේ..

දාලා ගිය ආදරේ අමතක කරන්න ඕනේ නම් මේ දේවල් කරන්න

ප්‍රේමය ලොව හැම තැනම ඇති හැම දෙනාටම අහමු වෙලා ඇති එහෙම ලවු එකක් සෙට් වෙලා ඒක බ්‍රේක් උනාම දැනෙන වේදනාම අමුතුවෙන්..

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න ඕන නෑ කියලා හිතේවි එහෙම කියලා සැලෙන්න එපා අනිවා..

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න ඕන නෑ කියලා හිතේවි එහෙම කියලා සැලෙන්න එපා අනිවා..

දරුවා නිදියගත්ත ගමන් දෙමවුපියෝ කරන වැඩ මෙන්න

කසාද බැන්දට පස්සේ සේරම හරි කියලා හිතාගෙන ඉන්න අයටනම් මේක දැක්කම බඳින්න ඕන නෑ කියලා හිතේවි එහෙම කියලා සැලෙන්න එපා අනිවා..