කාන්තාවට ලැබුණු අපුරු තෑග්ග

එක්තරා කාන්තාවක් තමන්ගේ ගෙදරින් එලියට බහිද්දි ගේ ඉදිරිපිට මිනිස්සු තුන් දෙනෙක් ඉන්නවලු. නමුත් මේ ගෑනු කෙනා ඒ ඉන්න අයව අදුන ගත්තේ නෑ. More...

by admin | Published 1 year ago
By admin On Sunday, August 25th, 2019
0 Comments

කාන්තාවට ලැබුණු අපුරු තෑග්ග

එක්තරා කාන්තාවක් තමන්ගේ ගෙදරින් එලියට බහිද්දි ගේ ඉදිරිපිට මිනිස්සු තුන් දෙනෙක් More...